Underground

Cwmorthin Smoke Flue in Cwmorthin Smoke FlueOut

More photos and text to follow.